Dobra Nowina

Dobra nowina (ang. "good news") zgodnie z Nowym Testamentem oznacza zwiastun zbawienia dla ludzkości przez Jezusa Chrystusa. Zgodnie z wiarą chrześcijańską, ludzie zostali stworzeni przez Boga i mieli z Nim żyć w zgodzie i pełnić Jego wolę. Jednakże, ze względu na grzech pierworodny, ludzie oddalili się od Boga i zostali odseparowani od Niego.

Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka.

Rzymian 1:16

Dobra nowina mówi, że Bóg w swojej miłości do ludzi wysłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby przez swoją ofiarę na krzyżu zbawić ludzkość z grzechu i przywrócić ludziom relację z Bogiem. Dzięki wierze w Jezusa Chrystusa, ludzie mogą uzyskać przebaczenie grzechów i wieczne życie w zjednoczeniu z Bogiem.

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

Jana 3:16

Zgodnie z Nowym Testamentem, Bóg kocha ludzi i pragnie, aby wszyscy zostali zbawieni. Dobra nowina jest więc wyrazem Bożej miłości i troski o ludzi oraz zaproszeniem do przyjęcia zbawienia, które zostało przyniesione przez Jezusa Chrystusa.

Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.

Rzymian 10:9
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram